ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്‌

അതിയന്നൂര്‍


# ഫോട്ടോവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡ്‌ജനപ്രതിനിധിയുടെ പേര് പദവിഫോണ്‍ നമ്പര്‍
01 3 പയറ്റുവിള വിജയകുമാരി   9562216632
02 4 അവണാകുഴി മറിയാമ്മ കേസരി   9496102480
03 5 കമുകിന്‍കോട് കെ.പി.രജിത   9388225328
04 6 വെണ്‍പകല്‍ കെ.പ്രഭാകരന്‍   9446383515
05 13 വെങ്ങാനൂര്‍ ഷീല ഭദ്രന്‍   9387013185

 

end faq


Copyright © 2015. CPIM Thiruvananthapuram District Committee. All Rights Reserved. Designed by Mahesh